Czym się właściwie zajmuje Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana w 2008 roku, tym samym zastępując dotychczasowy KNB (Komisję Nadzoru Bankowego). Jest to nic innego, jak organ administracji państwowej, który nadzoruje cały rynek finansowy w Polsce, obejmujący sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy i emerytalny, a także instytucje pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim podejmowanie działań, mających na celu rozwój, zwiększenie konkurencyjności oraz poprawne funkcjonowanie rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego bierze również udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz stwarza możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego (działaniami tymi zajmuje się tzw. Sąd Polubowny).

Dotyczy to zwłaszcza porów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i czterech członków. Przewodniczącego Komisji powołuje prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

W ostatnim czasie, okresie tzw. kryzysu gospodarczego do zadań komisji należy przede wszystkim kontrolowanie działalności banków (wysokości udzielanych kredytów, wysokości zadłużenia kredytobiorców), Komisja Nadzoru Finansowego nie obejmuje swoim nadzorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, SKOK, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *